Referat årsmøte 2017

 

Protokoll for Årsmøte 2017 NATE

28.mars kl 1800

Sted: Kafe K, Porsgrunn

Da fungerende leder VM ikke kunne møte, ønsket kasserer TJ M velkommen.

Dagsorden

  1. Registrering:

Tilstede 10 stemmeberettigede

  1. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent
  2. Valg  av møteleder, referent, 2 protokollførere og 2 til tellekorps.

BL ble valgt til møteleder.

ILF ble valgt til referent.

NK og ML ble valgt til protokollunderskrivere.

OMK og BP ble valgt til tellekorps.

  1. Årsberetning for 2016

Årsberetningen ble lest opp av møteleder, og godkjent med følgende tilføyelse:

”I april bada en journalist og en fotograf fra TA (Telemarksavisa) sammen med oss i Stridsklevhallen. Dette førte til en fin reportasje med tekst og artige bilder som var førstesideoppslag i TA lørdag 30. april i 2016.”

  1. Årsregnskap for 2016

Ved kasserer TJM. Godkjent uten kommentarer.

  1. Budsjettforslag for 2017

Ved kasserer TJM. Godkjent.

  1. Årskontingent for 2018

Styret foreslår uendret fra 2017, kr 200 pr pers. Godkjent.

  1. Ansvarsfrihet for styret

Årsmøtet ga styret ansvarsfrihet.

  1. Innkomne forslag m/styrets innstilling

Ingen innkomne forslag.

  1. Valg

Styret ble som følger. Alle valg var enstemmige.

Leder: Ledig da det ikke var noen som påtok seg oppgaven.

Kasserer: JHG (valgt for 2 år)

Styremedlem: ILF (fortsetter 1 år til)

Styremedlem: NK (ikke på valg, 1 år til)

Styremedlem: VM (ikke på valg, 1 år til)

Revisor: JRK

Varamedlem: MM (valgt for 1 år)

Valgkomite: MR og IR (valgt for 2 år).

Styret konstituerer seg og velger sekretær og fungerende leder.

NATE sender en stor takk til TJM som har vært kasserer i 4 år.

Porsgrunn 04.05.17

NK (sign)               ML(sign)