Vedtekter

Vedtekter for NATE Naturistforeningen Telemark

§01 Navn

Foreningens navn er NATE Naturistforeningen Telemark

§02 Formål

Foreningen skal være en åpen, inkluderende og frittstående naturistforening for medlemmer fra hele landet. Vi vil gi medlemmene anledning til å praktisere naturisme, hvor dette er naturlig, i et sosialt og trygt fellesskap. Foreningen vil søke å erverve, eller disponere etter avtale med grunneier(e), områder hvor naturisme kan praktiseres. Foreningen ivaretar medlemmenes integritet på best mulig måte. Enhver person over 16 år kan bli medlem, uansett kjønn, rase, religion og sivilstand. Styret tar inn medlemmer etter søknad. Medlemmer som skader foreningen, kan strykes av styret. Evt. vedtak kan ankes til første ordinære årsmøte.

§03 Utmelding

Utmelding skjer skriftlig og får virkning fra den dag den mottas av styret. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

§04 Kontingent

Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Denne skal betales innen utgangen av februar hvert år og nummerert medlemsbevis med navn utstedes. For å være stemmeberettiget på årsmøtet, må medlemskontingent for forrige eller inneværende år være betalt. Dersom et medlem ikke har betalt kontingent innen utgangen av mai og har mottatt purring, kan medlemmet strykes.

§05 Regnskapsår

Foreningens regnskapsår går fra 01.01. til 31.12. Senest 20.01. leveres årsregnskap til revisjon. Senest 30.01. leveres revidert årsregnskap til styret.

Styret står for den daglige drift av de områder foreningen rår over og fastsetter nødvendige forskrifter for bruken av områdene. Til løsning av særskilte oppgaver kan styret sette ned utvalg og bemyndige personer til å representere foreningen, mens forpliktende beslutninger tas av styret. Styret fastsetter avgifter for deltagelse i tilstelninger og bading inne. Styret fører regnskap over foreningens drift og forvalter dens eiendeler. Styret fører styrereferater og arkiverer alle foreningens dokumenter. Styret er ansvarlig for foreningens kassabeholdning. Ved eventuelt kassererskifte i løpet av regnskapsåret, skal foreningens regnskap avsluttes og revideres før den nye kassereren overtar.

§06 Styret

Årsmøtet velger et styre som består av leder, kasserer, inntil 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer samt inntil 3 medlemmer til valgkomite og inntil 2 revisorer. Valgkomiteens medlemmer kan ikke sitte i styret. Samtlige velges muntlig. Skriftlig om det blir forlangt. Styrets leder og varamedlemmer velges for 1 år , de øvrige styremedlemmer og valgkomite velges for 2 år. Revisorer velges for 1 år. Kun kasserer og leder har prokura, dvs. råderett over foreningens midler. Ved valg av styre vil vi tilstrebe en kontinuitet i styret, det vil si at ikke hele styret er på valg samtidig. Styret velger nestleder og sekretær blant styremedlemmene på 1. styremøte etter ordinært årsmøte. Nestleders rolle er kun ved fravær av leder. Styret er vedtaksdyktig når leder eller nestleder og minst to av styrets

medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har leder (nestleder) dobbeltstemme.

§07 Årsmøte

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet, som holdes senest i løpet av april. Ekstraordinært årsmøte kan holdes når styret eller minst av 2/3 av medlemmene skriftlig krever det, med liste over saker som ønskes behandlet .

Styret varsler i forbindelse med utsendelse av krav om årskontingent, sted og tidspunkt for årsmøtet. Ordinært årsmøte innkalles skriftlig med minst 2 ukers varsel. Sammen med innkallingen skal følge styrets årsberetning, revidert årsregnskap og forslag til budsjett for neste driftsår, samt innkomne forslag med styrets innstilling. Kun saker som er sendt styret skriftlig minst 4 uker før årsmøtet kan behandles av dette. Benkeforslag på valg av personer unntas fra 4-ukers fristen.

Dagsorden for ordinært årsmøte skal inneholde følgende punkter:

1. Registrering

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Valg av møteleder, referent, 2 protokollunderskrivere,

samt 2 til tellekorps

4. Årsberetning

5. Årsregnskap med revisjonsberetning

6. Ansvarsfrihet for styret

7. Kontingent for kommende år

8. Budsjettforslag

9. Innkomne forslag med styrets innstilling

10. Valg

Årsmøtet gjør vedtak med alminnelig flertall.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Kun stemmer fra tilstedeværende medlemmer godtas.

§08 Oppløsning

Et ordinær årsmøte kan bare treffe vedtak om oppløsning når minst 3/4 av medlemmene er representert ved avstemningen og med minst 2/3 flertall. Hvis det ordinære årsmøtet ikke er vedtaksdyktig, kan saken legges fram for ekstraordinært årsmøte som skal holdes innen seks (6) uker. Et slikt årsmøte er alltid vedtaksdyktig og kan treffe vedtak med 2/3 flertall.

Vedtektsendring og oppløsning kan ikke behandles på samme årsmøte/ekstraordinært årsmøte.

Vedtatt med endringer på Årsmøte 2016.

Norges første uavhengige naturistforening